اعاده حیثیت چیست؟

نظام حقوقی اسلام برای کرامت، حیثیت و حقوق شهروندی افراد، ارزش زیادی قائل شده­است. اعاده حیثیت یعنی برگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از تمامی بزه­دیدگان (افرادی که دیگران حیثیت آن­ها را زایل کرده­اند) و مجرمین و رفع تمامی محرومیت­های حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری بعد از اجرای مجازات در […]
اعاده حیثیت

نظام حقوقی اسلام برای کرامت، حیثیت و حقوق شهروندی افراد، ارزش زیادی قائل شده­است. اعاده حیثیت یعنی برگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از تمامی بزه­دیدگان (افرادی که دیگران حیثیت آن­ها را زایل کرده­اند) و مجرمین و رفع تمامی محرومیت­های حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری بعد از اجرای مجازات در مدت مشخص، از سابقه محکوم­علیه به گونه­ای که در قانون در نظر گرفته شده است. از نظر حقوقی، اعاده حیثیت در واقع بازگشت اعتبار سه قشر تاجر ورشکسته، متهم بی­گناه و مجرم است.

اعاده حیثیت مجرم، فرصتی مجدد برای بازگشت دوباره او به صحنه اجتماع و امکان استخدام در نهاد­های عمومی و دولتی می­باشد. به بیان دیگر، اعاده حیثیت در اینجا، موجب بازگشت اهلیتی است که فرد به دلیل ارتکاب جرم از دست داده است.

تعریف اعاده حیثیت

  • معنای لغوی اعاده حیثیت

اعاده حیثیت متشکل از دو واژه “اعاده” و “حیثیت” است. اعاده یعنی اعطاء، باز­گرداندن، برگرداندن و جبران کردن. حیثیت نیز به معنای جهت، اعتبار و آبرو است. اعاده حیثیت به معنای رد کردن حقوق و اعتبارات مجرم که به موجب جرم از وی سلب شده، به او است.

  • اعاده حیثیت در اصطلاح

در هیچ کدام از قوانین جزایی تعریفی از اعاده حیثیت نشده است. اغلب حقوقدانان کم و بیش در تعریف اعاده حیثیت، کلمات و اصطلاحات شبیه به هم را استفاده کرده­اند و بیشتر به اعاده حیثیت به معنای خاص آن یعنی اعاده حیثیت محکومین توجه کرده­اند؛مثل: «اعاده حیثیت رفع آثار جزایی، بازگشت حقوق به دستور قانونی مبنی بر اینکه به جهت گذشتن مدت مشخصی از خاتمه اجرای محکومیت، حیثیت فردی و حقوق مدنی و سیاسی محکوم اعاده و سابقه کیفری از سجل جزایی او حذف می­گردد.»

انواع اعاده حیثیت

دو نوع اعاده حیثیت وجود دارد که عبارتند از: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص.

اعاده عام: برخی اوقات آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص برآمده از عمل دیگران است؛ مانند اشتباه و تقصیر قاضی، هتک حرمت (توهین و افترا)، قذف و اتهامات واهی.

اصول 39،19،20،22،25،32،33،36،38، 165، 166 و 171 قانون اساسی، مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی و مواد 1، 2، 8 و 10 قانون مسئولیت مدنی در مورد اعاده حیثیت صحبت کرده­اند.

اعاده خاص: بعضی اوقات لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص به سبب عمل خود اوست؛ بدین معنا که مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیاناً تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در حقیقت به شخصیت و آبروی خود لطمه وارد می­کند و شأن و جایگاه اجتماعی خود را از دست می­دهد و با ارتکاب جرم، علاوه بر اینکه به مجازات اصلی می­رسد، به عنوان مجازات تبعی، برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد، به عنوان مثال، مدتی از اشتغال به بعضی از مشاغل و یا عضویت در تمامی انجمن­ها و شورا­ها محروم می­شود.

مجازات در اعاده حیثیت

در مواد زیر و همچنین قانون اساسی به انواع مجازات­ها در اعاده حیثت اشاره شده است که عبارتند از:

به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 698 این قانون بیان می­دارد: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

ماده 699 قانون مجازات اسلامی نیز در این رابطه اذعان می­دارد: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌­گردد، بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌­شود.»

بر اساس ماده 700 قانون مجازات اسلامی: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.»

ماده 575 قانون تجارت در رابطه با اعاده حیثیت تاجر بیان می­دارد: «ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند، مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند، نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.»

همچنین اصل 171 قانون اساسی در مورد اعاده حیثیت متهم بی­گناه اذعان می­دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

مهلت شکایت اعاده حیثیت

شاکی برای طرح شکایت اعاده حیثیت، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک لازم، شکواییه خود را ثبت کند. بعد از ثبت شکایت اعاده حیثیت در سامانه، این شکواییه به دادسرای صالح ارجاع خواهد شد. دادسرا نیز رسیدگی مقدماتی کرده و  در صورتی که شکایت را صحیح بداند، آن را جهت رسیدگی اصلی به دادگاه کیفری ارسال می کند و قاضی دادگاه به پرونده رسیدگی می­کند.

ماده 106 قانون مجازات اسلامی در مورد مهلت شکایت بیان می­دارد: « در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.»

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط