اعتراضات ثبتی

عملیات ثبتی در واقع شامل تمامی عملیات هایی است که در اداره ثبت صورت می پذیرد. این عملیات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می شود. اما در صورتی که در حین انجام معاملات ثبتی اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از صدور اسناد گردد، اعتراضات ثبتی صورت می پذیرد. مهمترین اعتراضات ثبتی عبارتند […]
اعتراضات ثبتی

عملیات ثبتی در واقع شامل تمامی عملیات هایی است که در اداره ثبت صورت می پذیرد. این عملیات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می شود. اما در صورتی که در حین انجام معاملات ثبتی اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از صدور اسناد گردد، اعتراضات ثبتی صورت می پذیرد.

مهمترین اعتراضات ثبتی عبارتند از

1-اعتراض بر ثبت (ماده 16 قانون ثبت)

2-اعتراض بر حدود (ماده 20 قانون ثبت)

3-اعتراض بر حقوق ارتفاقی (ماده 20 قانون ثبت)

اعتراض بر ثبت

هرکس در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد،ولو آن حق،حق ارتفاقی باشد میتواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نماید.باتوجه به اینکه از لفظ هر کس برای معترض استفاده شده است،بنابراین برای معترض خصوصیت و شرایط ویژه ای در نظر گرفته نشده است.

مهلت اعتراض به ثبت نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱قانون ثبت می باشد.

اعتراض بر حدود

اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است،که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا میکند. در اعتراض به تحدید حدود، معترض، نسبت به تقاضای ثبت ملک،اعتراضی ندارد. بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است.

به بیان ساده تر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است.

با توجه به ماده 20 و 27 قانون نسبت مواد 99 و 100 آئین نامه اجرایی قانون ثبت،کسانی که حق اعتراض به حدود دارند،عبارتند از:

ـ مجاورین

ـ متقاضی ثبت

ـاداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم،متصدی امور حبس و محبوس لهم،وصی یا ناظر یا کسانیکه بعد ازخروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذی حق میشوند.

*اعتراض به حقوق ارتفاقی:

معترضین بر حقوق ارتفاقی عبارتند از:

ـ الف)کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت میباشند.

ـ ب)کسانی که به حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده اعتراض دارند.

ـ پ)تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدیدشده است.

این افراد،در صورتیکه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک آنها،برای خود قائل شده است باشند میتوانند،به حقوق ارتفاقی اعتراض نمایند.

مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی،براساس ماده 20 قانون ثبت، ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود میباشد. .

در رابطه با موقوفات عام المنفعه و بدون متولی خاص :  اداره اوقاف

در رابطه با موقوفات عام المنفعه ای که دارای متولی خاص هستند : متولی یا ناظر یا اداره اوقاف

در رابطه با موقوفات خاصه : متولی یا ناظر یا هر یک از موقوف علیهم

در مورد ثلث باقی : وصی یا ناظر ثلث

در مورد ثلث غیر باقی : وصی یا ناظر یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن صاحب حق می شوند

مهلت اعتراض بر ثبت ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار نخستین آگهی نوبتی میباشد

* اگر قبل از انتشار آن باشد پذیرفته نخواهد شد *

اعتراض باید مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی تعیین شده است ارائه شود.

اعتراض به دو صورت امکان پذیر است :

1-به صورت تقدیم دادخواست

2-به صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا

3-از روش اعتراض کتبی

تسلیم گواهینامه به جای دادخواست اعتراضات ثبتی فقط در زمانی مورد قبول قرار می گیرد که تاریخ اقامه دعوا در دادگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت :

۱. تسلیم رسید با قید تاریخ تمام حروف

۲. زدن مهر روی برگه اظهارنامه که کلمه اعتراضات ثبتی بر آن منقوش شده

۳. یک نسخه از برگه اعتراض را در پرونده ثبتی بایگانی و باقی را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک ارسال کند

درخواست ثبت می بایست به وسیله اظهارنامه انجام شود و روی کاغذ های معمولی پذیرفته نمی شود.

اظهارنامه ثبتی فرم مخصوصی است که از جانب اداره ثبت در اختیار کسی که حق دارد درخواست ثبت کند و یا نماینده او گذارده می شود.

 

ضمانت اجرا عدم درخواست ثبت:

۱_ملک تحت تصرف مشمول مقررات اموال مجهول المالک می گردد

۲_ نمی توان در دفاتر اسناد رسمی معامله ای نسبت به آن ملک نمود

۳ _ افزایش حق الثبت به میزان ۲۵ درصد

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات مرتبط

پروژه های مرتبط