نویسنده: مدیر سایت

قذف چیست
قذف چیست

قذف چیست؟

قذف به معنای دادن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری است، هرچند مرده باشد و شباهت بسیاری به تو...